Rachunkowość i podatki NGO (organizacji pozarządowych)

Kierownik studiów: dr Konrad Kochański
e-mail: konrad.kochanski@wzieu.pl
tel.: +48 604 170 098; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Wyposażenie słuchaczy w aktualną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, przydatną m. in. dla efektywnego i etycznego prowadzenia ksiąg rachunkowych bądź uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych.

 

Adresaci

Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu rachunkowości w celu wykorzystywania jej w organizacjach pozarządowych (w szczególności w fundacjach i stowarzyszeniach). Wymogiem formalnym jest posiadanie przez słuchacza tytułu licencjata, inżyniera lub magistra.

 

Dlaczego warto?

Dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i praktyków, słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne dla tworzenia oraz wykorzystywania informacji generowanych przez system rachunkowości finansowej i zarządczej w organizacjach pozarządowych (w szczególności w fundacjach i stowarzyszeniach). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń drogą elektroniczną; forma e-learningowa zaliczenia pozwala na rozwiązywanie zadań testowych przez słuchacza w domu. Nie przewiduje się pisania i obrony prac dyplomowych.

 

Program studiów

 • Aspekty prowadzenia działalności NGO, w tym OPP
 • Wprowadzenie do rachunkowości NGO
 • Rachunkowość finansowa NGO
 • Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów NGO
 • Obowiązki podatkowe NGO
 • Podatek dochodowy w działalności NGO
 • Podatek VAT w działalności NGO
 • Kadry i płace a wolontariat w NGO
 • Sprawozdawczość finansowa NGO
 • Sprawozdawczość merytoryczna NGO
 • Systemy informatyczne w rachunkowości NGO
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w NGO
 • NGO w społeczeństwie obywatelskim

 

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 215 godzin.
Koszt wynosi 1950 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Powrót