Gospodarka regionów nadmorskich

SPECJALNOŚCI
STUDIA STACJONARNE
 • Transport i energetyka morska
 • Prawo, administracja i finanse gospodarki regionów nadmorskich
 • Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego i zarządzania środowiskiem wodnym
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i regionalnych

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.

Co zyska absolwent?

Absolwent zdobędzie wszechstronną wiedzę o profilu ekonomicznym, wzbogaconą elementami wiedzy z zakresu dyscyplin w obszarach nauk społecznych i przyrodniczych. Zdobędzie unikatowe umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni społeczno-gospodarczej regionów nadmorskich. Pozna specyfikę funkcjonowania tych obszarów oraz nauczy się podejmować racjonalne decyzje dotyczące gospodarowania w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Zdobędzie umiejetności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Cztery propozycje specjalności, na kierunku Gospodarka Regionów Nadmorskich, dają możliwość ukierunkowania studiów według własnych zainteresowań (ścieżki: ekonomiczna, prawnicza, przyrodnicza oraz związana z bezpieczeństwem). Wybrane przedmioty są prowadzone w języku angielskim lub niemieckim. Dodatkową korzyścią są lektoraty języka angielskiego branżowego, co pozwoli podnieść kompetencje językowe. Student będzie miał możliwość uczestniczenia w różnych projektach i inicjatywach np. zajęciacha z praktykami czy warsztatach w przedsiębiorstwach sektora gospodarki morskiej.

Potencjalne miejsca pracy
 • Porty morskie i śródlądowe
 • Przedsiębiorstwa i korporacje sektora gospodarki morskiej
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Ogólna i specjalistyczna administracja państwowa oraz samorząd terytorialny różnych szczebli
 • Przedsiębiorstwa turystyczne
 • Przedsiębiorsrswta usługowe, doradztwa i konsultingu gospodarczego, prawniczego, przyrodniczego
 • Przedsiębiorstwa energetyki morskiej
 • Organizacje pozarządowe

Powrót